პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლების მიხედვით 2007-2019* (მლნ. აშშ დოლარი)
სულ ინვესტიციები 2019/1 267,72 სულ ინვესტიციები 2018/1 265,24 სულ ინვესტიციები 2017/1 962,61 სულ ინვესტიციები 2016/1 650,33 სულ ინვესტიციები 2015/1 729,09 სულ ინვესტიციები 2014/1 836,98 სულ ინვესტიციები 2013/1 039,17 სულ ინვესტიციები 2012/1 048,23 სულ ინვესტიციები 2011/1 133,97 სულ ინვესტიციები 2010/865,64 სულ ინვესტიციები 2009/666,77 სულ ინვესტიციები 2008/1 575,24 სულ ინვესტიციები 2007/1 764,72
X - წელი; Y - სულ ინვესტიციები
აღწერა: 
წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2019 წელს 1 267.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 0.2 პროცენტით მეტია 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. 
წყარო: 

საქსტატი

*წინასწარი მონაცემები

ინვესტიციების მოცულობა მოცემულია მლნ. აშშ დოლარში