პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლების მიხედვით 2007-2021* (მლნ. აშშ დოლარი)
სულ ინვესტიციები 2021/1 152 817,6 სულ ინვესტიციები 2020/571 963,3 სულ ინვესტიციები 2019/1 335 810,6 სულ ინვესტიციები 2018/1 317 071,4 სულ ინვესტიციები 2017/1 980 773,3 სულ ინვესტიციები 2016/1 653 993,4 სულ ინვესტიციები 2015/1 728 758,1 სულ ინვესტიციები 2014/1 836 980 სულ ინვესტიციები 2013/1 039 174,2 სულ ინვესტიციები 2012/1 048 227 სულ ინვესტიციები 2011/1 133 971,1 სულ ინვესტიციები 2010/865 637,7 სულ ინვესტიციები 2009/666 774,6 სულ ინვესტიციები 2008/1 575 243,3 სულ ინვესტიციები 2007/1 764 720,8
X - წელი; Y - სულ ინვესტიციები
წყარო: 

საქსტატი

*წინასწარი მონაცემები

ინვესტიციების მოცულობა მოცემულია მლნ. აშშ დოლარში