პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლების მიხედვით 2005-2017* (მლნ. აშშ დოლარი)
სულ ინვესტიციები 2017/1 861,9 სულ ინვესტიციები 2016/1 602,85 სულ ინვესტიციები 2015/1 652,51 სულ ინვესტიციები 2014/1 817,98 სულ ინვესტიციები 2013/1 020,63 სულ ინვესტიციები 2012/1 022,93 სულ ინვესტიციები 2011/1 129,95 სულ ინვესტიციები 2010/845,1 სულ ინვესტიციები 2009/664,19 სულ ინვესტიციები 2008/1 569,72 სულ ინვესტიციები 2007/1 752,65 სულ ინვესტიციები 2006/1 171,18 სულ ინვესტიციები 2005/452,75
X - წელი; Y - სულ ინვესტიციები
აღწერა: 
2016 წლის წინასწარი მონაცემებით ქვეყანაში განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 1 645.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 80.9 მლნ. აშშ დოლარით მეტია 2015 წლის მაჩვენებელზე. 
წყარო: 

საქსტატი

*წინასწარი მონაცემები

ინვესტიციების მოცულობა მოცემულია მლნ. აშშ დოლარში