მთლიანი შიდა პროდუქტი მიმდინარე და მუდმივ 2010 წლის ფასებში 2014-2017* (მლნ. ლარი)
მშპ მუდმივ 2010 წლის ფასებში 2017/28 422,31 მშპ მუდმივ 2010 წლის ფასებში 2016/27 072,45 მშპ მუდმივ 2010 წლის ფასებში 2015/26 322,53 მშპ მუდმივ 2010 წლის ფასებში 2014/25 585,58 მშპ მიმდინარე ფასებში 2017/38 042,22 მშპ მიმდინარე ფასებში 2016/34 028,45 მშპ მიმდინარე ფასებში 2015/31 755,56 მშპ მიმდინარე ფასებში 2014/29 150,48
X - წელი; Y - ღირებულება
წყარო: 

საქსტატი

* წინასწარი მონაცემები