მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე მიმდინარე ფასეში 2013-2019* (ლარი)
მშპ ერთ სულზე 2019/13 428,94 მშპ ერთ სულზე 2018/11 968 მშპ ერთ სულზე 2017/10 933,91 მშპ ერთ სულზე 2016/9 613,94 მშპ ერთ სულზე 2015/9 109,4 მშპ ერთ სულზე 2014/8 368,01 მშპ ერთ სულზე 2013/7 691,13
X - წელი; Y - მშპ ერთ სულზე
წყარო: 

საქსტატი

*წინასწარი მონაცემები