დასაქმების დონე რეგიონების მიხედვით 2019-2020 (%)
შიდა ქართლი       2020/38,29 შიდა ქართლი       2019/38,52 ქვემო ქართლი       2020/39,01 ქვემო ქართლი       2019/46,98 სამცხე-ჯავახეთი 2020/48,29 სამცხე-ჯავახეთი 2019/46,58 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2020/40,31 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2019/43,06 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2020/28,29 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2019/24,66 მცხეთა-მთიანეთი 2020/39,49 მცხეთა-მთიანეთი 2019/36,24 კახეთი          2020/44,34 კახეთი          2019/43,87 იმერეთი 2020/33,89 იმერეთი 2019/36,68 თბილისი          2020/42,9 თბილისი          2019/43,37 გურია 2020/43,6 გურია 2019/43,47 აჭარის ა.რ 2020/46,92 აჭარის ა.რ 2019/47,69
X - წელი; Y - დასაქმების დონე
აღწერა: 


წყარო: 
საქსტატი, სამუშაო ძალის კვლევა