დასაქმებულთა განაწილება ეკონომიკური საქმიანობების სახეების მიხედვით 2020 (%)
2020 ჯანდაცვა და სოციალური .../02,4 2020 ხელოვნება, გართობა და .../01,58 2020 შინამეურნეობების, როგო.../02,01 2020 უძრავ ქონებასთან დაკავ.../01,21 2020 ტრანსპორტი და დასაწყობება/01,59 2020 სხვა სახის მომსახურება/11,74 2020 სოფლის, სატყეო და თევზ.../19,83 2020 სახელმწიფო მმართველობა.../02,9 2020 საფინანსო და სადაზღვევ.../01,54 2020 საბითუმო და საცალო ვაჭ.../11,37 2020 პროფესიული, სამეცნიერო.../02,42 2020 მშენებლობა/06,37 2020 მრეწველობა/15,14 2020 ინფორმაცია და კომუნიკაცია/04,99 2020 ექსტერიტორიული ორგანიზ.../00,16 2020 განთავსების საშუალებებ.../00,26 2020 განათლება/06,86 2020 ადმინისტრაციული და დამ.../07,61
X - სექტორი; Y - დასაქმებულთა წილი