დასაქმების დონე 2010-2020 (%)
დასაქმების დონე 2020/41,14 დასაქმების დონე 2019/42,67 დასაქმების დონე 2018/42,72 დასაქმების დონე 2017/42,72 დასაქმების დონე 2016/43,02 დასაქმების დონე 2015/43,34 დასაქმების დონე 2014/41,4 დასაქმების დონე 2013/39,44 დასაქმების დონე 2012/39,65 დასაქმების დონე 2011/38,31 დასაქმების დონე 2010/37,49
X - წელი; Y - დასაქმების დონე
აღწერა: 

*2010-2019 წლების მონაცემები გადაანგარიშებულია შრომის საერთაშორისო  ორგანიზაციის (შსო) მიერ შრომის სტატისტიკოსთა  მე-20 საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებული სტანდარტების მიხედვით

წყარო: 
საქსტატი, სამუშაო ძალის კვლევა