პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლების მიხედვით 2013-2023* (მლნ. აშშ დოლარი)
სულ ინვესტიციები 2023/1 594 746,9 სულ ინვესტიციები 2022/2 097 898,1 სულ ინვესტიციები 2021/1 252 728,5 სულ ინვესტიციები 2020/595 257,4 სულ ინვესტიციები 2019/1 354 093,2 სულ ინვესტიციები 2018/1 350 608,2 სულ ინვესტიციები 2017/1 990 526,4 სულ ინვესტიციები 2016/1 654 009,5 სულ ინვესტიციები 2015/1 728 758,1 სულ ინვესტიციები 2014/1 836 980 სულ ინვესტიციები 2013/1 039 174,2
X - წელი; Y - სულ ინვესტიციები
წყარო: 

საქსტატი

*წინასწარი მონაცემები

ინვესტიციების მოცულობა მოცემულია მლნ. აშშ დოლარში