საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2008-2023 (ათასი კაცი)
რაოდენობა 2023/3 736,36 რაოდენობა 2022/3 688,65 რაოდენობა 2021/3 728,57 რაოდენობა 2020/3 716,86 რაოდენობა 2019/3 723,46 რაოდენობა 2018/3 729,63 რაოდენობა 2017/3 726,37 რაოდენობა 2016/3 728,64 რაოდენობა 2015/3 721,92 რაოდენობა 2014/3 716,91 რაოდენობა 2013/3 718,42 რაოდენობა 2012/3 739,32 რაოდენობა 2011/3 773,56 რაოდენობა 2010/3 799,83 რაოდენობა 2009/3 829,01 რაოდენობა 2008/3 847,6
X - წელი; Y - რაოდენობა
წყარო: 
საქსტატი,  2014 წლის 5 ნოემბრის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა

*მოსახლეობის რიცხოვნობა  მოცემულია 1 იანვრის მდგომარეობით