დასაქმების, უმუშევრობის, აქტიურობის დონე 2010-2022 (%)
დასაქმების დონე 2022/42,95 დასაქმების დონე 2021/40,4 დასაქმების დონე 2020/41,1 დასაქმების დონე 2019/42,7 დასაქმების დონე 2018/42,7 დასაქმების დონე 2017/42,7 დასაქმების დონე 2016/43 დასაქმების დონე 2015/43,3 დასაქმების დონე 2014/41,4 დასაქმების დონე 2013/39,4 დასაქმების დონე 2012/39,6 დასაქმების დონე 2011/38,3 დასაქმების დონე 2010/37,5 უმუშევრობის დონე 2022/17,26 უმუშევრობის დონე 2021/20,6 უმუშევრობის დონე 2020/18,5 უმუშევრობის დონე 2019/17,6 უმუშევრობის დონე 2018/19,2 უმუშევრობის დონე 2017/21,6 უმუშევრობის დონე 2016/21,7 უმუშევრობის დონე 2015/21,9 უმუშევრობის დონე 2014/23 უმუშევრობის დონე 2013/26,4 უმუშევრობის დონე 2012/26,7 უმუშევრობის დონე 2011/27,2 უმუშევრობის დონე 2010/27,2 აქტიურობის დონე 2022/51,91 აქტიურობის დონე 2021/50,9 აქტიურობის დონე 2020/50,5 აქტიურობის დონე 2019/51,8 აქტიურობის დონე 2018/52,9 აქტიურობის დონე 2017/54,5 აქტიურობის დონე 2016/55 აქტიურობის დონე 2015/55,5 აქტიურობის დონე 2014/53,7 აქტიურობის დონე 2013/53,6 აქტიურობის დონე 2012/54,1 აქტიურობის დონე 2011/52,6 აქტიურობის დონე 2010/51,5
X - წელი; Y - აქტიურობის დონე, უმუშევრობის დონე, დასაქმების დონე
აღწერა: 

*2010-2019 წლების მონაცემები გადაანგარიშებულია შრომის საერთაშორისო  ორგანიზაციის (შსო) მიერ შრომის სტატისტიკოსთა  მე-20 საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებული სტანდარტების მიხედვით

წყარო: 
საქსტატი, სამუშაო ძალის კვლევა