დასაქმების, უმუშევრობის, აქტიურობის დონე 2017-2023 (%)
აქტიურობის დონე 2023/53,26 აქტიურობის დონე 2022/51,91 აქტიურობის დონე 2021/50,9 აქტიურობის დონე 2020/50,5 აქტიურობის დონე 2019/51,8 აქტიურობის დონე 2018/52,9 აქტიურობის დონე 2017/54,5 დასაქმების დონე 2023/44,53 დასაქმების დონე 2022/42,95 დასაქმების დონე 2021/40,4 დასაქმების დონე 2020/41,1 დასაქმების დონე 2019/42,7 დასაქმების დონე 2018/42,7 დასაქმების დონე 2017/42,7 უმუშევრობის დონე 2023/16,4 უმუშევრობის დონე 2022/17,26 უმუშევრობის დონე 2021/20,6 უმუშევრობის დონე 2020/18,5 უმუშევრობის დონე 2019/17,6 უმუშევრობის დონე 2018/19,2 უმუშევრობის დონე 2017/21,6
X - წელი; Y - უმუშევრობის დონე, დასაქმების დონე, აქტიურობის დონე
აღწერა: 


2023 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2022 წელთან შედარებით 0.9 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 16.4 პროცენტი შეადგინა.

2023 წელს სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე (სამუშაო ძალის წილი 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში) წინა წელთან შედარებით 1.4 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 53.3 პროცენტით განისაზღვრა, ხოლო დასაქმების დონე 1.6 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 44.5 პროცენტი შეადგინა.

ინტერპრეტაცია: 


*2010-2019 წლების მონაცემები გადაანგარიშებულია შრომის საერთაშორისო  ორგანიზაციის (შსო) მიერ შრომის სტატისტიკოსთა  მე-20 საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებული სტანდარტების მიხედვით

წყარო: 


საქსტატი, სამუშაო ძალის კვლევა