სამშენებლო ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ტურიზმის ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შრომის ბაზრის კვლევები
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროფესიული განათლების კვლევები
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
კურსდამთავრებულთა გამოკვლევა
პროფესიული მომზადება–გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები