ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სექტორებში სამუშაო ძალასა და უნარებზე არსებული მოთხოვნის და სამომავლო განზრახვის კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა - 2020
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
სამშენებლო ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ტურიზმის ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შრომის ბაზრის კვლევები
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროფესიული განათლების კვლევები
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
კურსდამთავრებულთა გამოკვლევა
პროფესიული მომზადება–გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები