უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა - 2020
წინამდებარე პრეზენტაცია წარმოადგენს „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის“ ანალიზს, რომელიც აანალიზებს სამუშაო ძალის ცვლილებას 2019-2020 წლების მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობას პროფესიების (დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორის ელემენტარული ჯგუფების დონეზე - ISCO 08), განათლების მიღწეული დონეების (საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი), გენდერისა და პროფესიული ჯგუფების მიხედვით. ასევე პრობლემებს, რომლებიც თან ახლავს ამ პროფესიულ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების დასაქმებას.
შრომის ბაზრის ანალიზი 2019
წინამდებარე შრომის ბაზრის ანალიზის ანგარიშში წარმოდგენილია შრომის ბაზრის ინფორმაციის მიმოხილვა სხვადასხვა ჭრილში, მათ შორის ეკონომიკური სექტორების მიხედვით. ასევე მოცემულია შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის ანალიზი სახელმწიფო და კერძო დასაქმების სააგენტოების მიერ გამოქვეყნებულ ვაკანსიებზე დაყრდნობით. ანგარიში მოიცავს შრომის ბაზრის საკითხებთან დაკავშირებით სხვადასხვა კვლევის მიგნებებს. მოცემულია შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები.
სამშენებლო ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა
წინამდებარე პრეზენტაცია წარმოადგენს კვლევის ანალიზს, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნა სამშენებლო ინდუსტრიის წინაშე მდგარი შრომის ბაზარის მოთხოვნის ტენდენციები და არსებული გამოწვევები.
ტურიზმის ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა 2018
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს კვლევის ანალიზს, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნა ტურიზმის ინდუსტრიის წინაშე მდგარი შრომის ბაზარის მოთხოვნის ტენდენციები და არსებული გამოწვევები.
შრომის ბაზრის ანალიზი 2018
წინამდებარე ანგარიში აანალიზებს დასაქმებისა და უმუშევრობის მიმართულებით არსებულ ტენდენციებს, მათ შორის სექტორულ, ასაკობრივ, გენდერულ და რეგიონულ ჭრილში.
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა 2017
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური გამოკვლევის“ ანალიზს, რომელიც აანალიზებს სამუშაო ძალის ცვლილებას 2016-2017 წლების მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობას პროფესიების (დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორის ქვეჯგუფების დონეზე - ISCO88), განათლების მიღწეული დონეების (საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი), გენდერისა და პროფესიული ჯგუფების მიხედვით. ასევე პრობლემებს, რომლებიც თან ახლავს ამ პროფესიულ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების დასაქმებას.
შრომის ბაზრის ანალიზი 2017
წინამდებარე კვლევა აანალიზებს დასაქმებისა და უმუშევრობის მიმართულებით არსებულ ტენდენციებს, მათ შორის სექტორულ, ასაკობრივ, გენდერულ და რეგიონულ ჭრილში. განახლდა 22.11.2017