უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა 2017
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური გამოკვლევის“ ანალიზს, რომელიც აანალიზებს სამუშაო ძალის ცვლილებას 2016-2017 წლების მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობას პროფესიების (დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორის ქვეჯგუფების დონეზე - ISCO88), განათლების მიღწეული დონეების (საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი), გენდერისა და პროფესიული ჯგუფების მიხედვით. ასევე პრობლემებს, რომლებიც თან ახლავს ამ პროფესიულ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების დასაქმებას.
შრომის ბაზრის ანალიზი 2017
წინამდებარე კვლევა აანალიზებს დასაქმებისა და უმუშევრობის მიმართულებით არსებულ ტენდენციებს, მათ შორის სექტორულ, ასაკობრივ, გენდერულ და რეგიონულ ჭრილში. განახლდა 22.11.2017