შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგია
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N732
შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების კონცეფცია და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N733
კოლექტიური შრომითი დავის შემათანხმებელი პროცედურებით განხილვისა და გადაწყვეტის წესი
დადგენილება
შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა
დადგენილება
საქართველოს 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგია
შრომითი იმიგრანტის (საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელი) ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომითი მოწყობისა და ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის განხორციელების წესი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2015 წლის 7 აგვისტო