მრეწველობის სექტორში უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა - 2022
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სექტორებში სამუშაო ძალასა და უნარებზე არსებული მოთხოვნის და სამომავლო განზრახვის კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა - 2020
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
სამშენებლო ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ტურიზმის ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შრომის ბაზრის კვლევები
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროფესიული განათლების კვლევები
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
კურსდამთავრებულთა გამოკვლევა
პროფესიული მომზადება–გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები