დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 87/ნ 2009 წლის 20 თებერვალი ქ. თბილისი
დროებითი შრომისუუნარობის ექსპერტიზის ჩატარების და საავადმყოფო ფურცლის გაცემის წესი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 281/ნ 2007 წლის 25 სექტემბერი ქ. თბილისი
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 231/ნ 2006 წლის 25 აგვისტო ქ. თბილისი