მრეწველობის სექტორში უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "მრეწველობის სექტორში უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის" ანგარიშს
შრომის ბაზრის ანალიზი - 2023
წინამდებარე შრომის ბაზრის ანალიზის ანგარიშში წარმოდგენილია შრომის ბაზრის ინფორმაციის მიმოხილვა სხვადასხვა ჭრილში, მათ შორის ეკონომიკური სექტორების მიხედვით. ასევე მოცემულია შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის ანალიზი სახელმწიფო და კერძო დასაქმების სააგენტოების მიერ გამოქვეყნებულ ვაკანსიებზე დაყრდნობით. მოცემულია შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები.
უნარების პროგნოზირების მაკროეკონომიკური მოდელი საქართველოსთვის - შრომის ბაზრის ანალიზი 5 წლიანი პერსპექტივით
ეს ანგარიში წარმოადგენს Cambridge Econometrics-სა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს (MOESD) თანამშრომლობის პროდუქტს. თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულება იყო საქართველოსთვის უნარების პროგნოზირების მაკროეკონომიკური მოდელის შემუშავება 5 წლიანი პერსპექტივით.
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა - 2022
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის“ ანალიზს, რომელიც აანალიზებს სამუშაო ძალის ცვლილებას 2019-2020 წლების მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობას პროფესიული ჯგუფების (დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორის ელემენტარული ჯგუფების დონეზე - ISCO 08), განათლების მიღწეული დონეებისა (საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი) და გენდერის მიხედვით. ასევე პრობლემებს, რომლებიც თან ახლავს ამ პროფესიულ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების დასაქმებას.
შრომის ბაზრის ანალიზი - 2022
წინამდებარე შრომის ბაზრის ანალიზის ანგარიშში წარმოდგენილია შრომის ბაზრის ინფორმაციის მიმოხილვა სხვადასხვა ჭრილში, მათ შორის ეკონომიკური სექტორების მიხედვით. ასევე მოცემულია შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის ანალიზი სახელმწიფო და კერძო დასაქმების სააგენტოების მიერ გამოქვეყნებულ ვაკანსიებზე დაყრდნობით. მოცემულია შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები.
ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სექტორებში სამუშაო ძალასა და უნარებზე არსებული მოთხოვნის და სამომავლო განზრახვის კვლევა
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს „ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სექტორებში სამუშაო ძალასა და უნარებზე არსებული მოთხოვნის და სამომავლო განზრახვის კვლევის“ ანგარიშს, რომელიც აანალიზებს სამუშაო ძალის სტრუქტურასპროფესიული ჯგუფების (დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორის ელემენტარული ჯგუფების დონეზე - ISCO 08), განათლების მიღწეული დონეებისა (საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი) და სქესის მიხედვით, სამუშაო ძალის დაბერების მაჩვენებლებს, სექტორებში არსებულ ვაკანსიესბს, დასაქმებულთა რაოდენობის მოსალოდნელ ცვლილებებს, გამოყენებულ თანამედროვე ტექონოლოგიებს.
შრომის ბაზრის ანალიზი - 2021
წინამდებარე შრომის ბაზრის ანალიზის ანგარიშში წარმოდგენილია შრომის ბაზრის ინფორმაციის მიმოხილვა სხვადასხვა ჭრილში, მათ შორის ეკონომიკური სექტორების მიხედვით. ასევე მოცემულია შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის ანალიზი სახელმწიფო და კერძო დასაქმების სააგენტოების მიერ გამოქვეყნებულ ვაკანსიებზე დაყრდნობით. მოცემულია შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები.
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა - 2020
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის“ ანალიზს, რომელიც აანალიზებს სამუშაო ძალის ცვლილებას 2019-2020 წლების მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობას პროფესიული ჯგუფების (დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორის ელემენტარული ჯგუფების დონეზე - ISCO 08), განათლების მიღწეული დონეებისა (საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი) და გენდერის მიხედვით. ასევე პრობლემებს, რომლებიც თან ახლავს ამ პროფესიულ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების დასაქმებას.
შრომის ბაზრის ანალიზი - 2020
წინამდებარე შრომის ბაზრის ანალიზის ანგარიშში წარმოდგენილია შრომის ბაზრის ინფორმაციის მიმოხილვა სხვადასხვა ჭრილში, მათ შორის ეკონომიკური სექტორების მიხედვით. ასევე მოცემულია შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის ანალიზი სახელმწიფო და კერძო დასაქმების სააგენტოების მიერ გამოქვეყნებულ ვაკანსიებზე დაყრდნობით. მოცემულია შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები.
შრომის ბაზრის ანალიზი 2019
წინამდებარე შრომის ბაზრის ანალიზის ანგარიშში წარმოდგენილია შრომის ბაზრის ინფორმაციის მიმოხილვა სხვადასხვა ჭრილში, მათ შორის ეკონომიკური სექტორების მიხედვით. ასევე მოცემულია შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის ანალიზი სახელმწიფო და კერძო დასაქმების სააგენტოების მიერ გამოქვეყნებულ ვაკანსიებზე დაყრდნობით. ანგარიში მოიცავს შრომის ბაზრის საკითხებთან დაკავშირებით სხვადასხვა კვლევის მიგნებებს. მოცემულია შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები.
სამშენებლო ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა 2019
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს „სამშენებლო ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევის“ ანალიზს, რომელიც აანალიზებს სამუშაო ძალის ცვლილებას 2018-2019 წლების მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობას პროფესიული ჯგუფების (დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორის ელემენტარული ჯგუფების დონეზე - ISCO 08), განათლების მიღწეული დონეებისა (საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი) და სქესის მიხედვით. ასევე პრობლემებს, რომლებიც თან ახლავს ამ პროფესიულ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების დასაქმებას.
შრომის ბაზრის ანალიზი 2018
წინამდებარე ანგარიში აანალიზებს დასაქმებისა და უმუშევრობის მიმართულებით არსებულ ტენდენციებს, მათ შორის სექტორულ, ასაკობრივ, გენდერულ და რეგიონულ ჭრილში.
ტურიზმის ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა 2018
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს კვლევის ანალიზს, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნა ტურიზმის ინდუსტრიის წინაშე მდგარი შრომის ბაზარის მოთხოვნის ტენდენციები და არსებული გამოწვევები.
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა 2017
წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის სტატისტიკური გამოკვლევის“ ანალიზს, რომელიც აანალიზებს სამუშაო ძალის ცვლილებას 2016-2017 წლების მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობას პროფესიების (დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორის ქვეჯგუფების დონეზე - ISCO88), განათლების მიღწეული დონეების (საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი), გენდერისა და პროფესიული ჯგუფების მიხედვით. ასევე პრობლემებს, რომლებიც თან ახლავს ამ პროფესიულ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების დასაქმებას.
შრომის ბაზრის ანალიზი 2017
წინამდებარე კვლევა აანალიზებს დასაქმებისა და უმუშევრობის მიმართულებით არსებულ ტენდენციებს, მათ შორის სექტორულ, ასაკობრივ, გენდერულ და რეგიონულ ჭრილში. განახლდა 22.11.2017